Privacy

Als je lid wordt van onze vereniging of onze website www.verenigingveronica.nl bezoekt verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou.

In dit privacy statement lees je hoe Vereniging Veronica met persoonsgegevens omgaat, en wat je rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens?
Vereniging Veronica is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kunt je contact met ons opnemen via post: Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam of e-mail: vereniging@veronica.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?
Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst tot het aangaan van een lidmaatschap
 • om te informeren over verenigingsactiviteiten
 • om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • gegevens die je ons via het contactformulier op de website verstuurt (waaronder naam en e-mailadres)
 • ledennummers, naam, e-mailadres en datum lidmaatschap indien je je opgeeft voor een ledenvergadering
 • je naam en (e-mail)adres kunnen wij ten behoeve van onze ledenadministratie bij DPG Media opvragen
 • je e-mail adres en naam om je op de hoogte te houden van verenigingsactiviteiten

 

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Wij verwerken de voornoemde persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl je privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we die toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

Indien je lid bent geworden van onze vereniging, dan verwerken we je persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van regels voor onze bedrijfsadministratie.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?
Wij verkrijgen je persoonsgegevens omdat je ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier op onze website. Verder kunnen we je gegevens verkrijgen via DPG Media . Indien je een abonnement hebt afgesloten op het Veronica Magazine wordt je automatisch lid van onze vereniging. Wij kunnen in het kader van verenigingsactiviteiten je naam, (e-mail)adres en abonnementsnummer bij DPG Media opvragen.

Tenslotte verrijken wij bij je bezoek aan onze website en het gebruik van de app persoonsgegevens door het gebruik van cookies.

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?
Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij ons werk, zoals een hostingpartij. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?
Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?
Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van je verwerken;
 • je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

 

Als je van deze rechten gebruik wilt maken kunt je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam; of een e-mail sturen aan vereniging@veronica.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten je identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. Je moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. Je moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken. Voor een veilige kopie van je identiteitsbewijs kan je ook gebruik maken van de KopieID app.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten ondanks je verzoek tot verwijdering toch bewaard worden om wettelijke redenen.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Vragen of suggesties
Voor vragen of suggesties betreffende dit privacy statement kunt je ons mailen: vereniging@veronica.nl.

Wijzigingen en versie
Wij kunnen dit Privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van januari 2024.